Loading...

آشنایی با کودکان و دانش آموزان معلول جسمی _ حرکتی

آشنایی با کودکان و دانش آموزان معلول جسمی _ حرکتی

ناتوانی هاي جسمانی می توانند بر توانایی حرکت فرد، استفاده کارآمد از دست ها و پاها ، بلعیدن غذا و تنفس اثر بگذارد . همچنین این نوع ناتوانی ها می توانند بر شناخت ، گفتار ، زبان ، بینایی ، شنوایی و کنترل روده تاثیر گذارد. بنابراین هرقدر اطلاعات ما به عنوان معلم، والدین و برنامه ریزان در خصوص معلولین جسمی حرکتی بیشتر باشد، توانایی بیشتري براي بهره گیري از خدمات پزشکی، آموزشی و اجتماعی خواهیم داشت.نوآموز و دانش آموز معلول جسمی حرکتی خفیف تا متوسط:
به فردي اطلاق می شود که علیرغم معلولیت جسمانی در اندام هاي فوقانی، تحتانی یا هر دو، داراي هوشبهر مرزي و بالاتر باشد، به طوري که با استفاده از تسهیلات، ابزارها و تجهیزات ویژه، می تواند از امکانات آموزشی و پرورشی بهره مند شود.


نوآموز و دانش آموز معلول جسمی حرکتی شدید و عمیق :
به فردي اطلاق می شود که علیرغم داشتن هوشبهر مرزي و بالاتر، به علت آسیبدیدگی شدید در اندام هاي فوقانی، تحتانی یا هر دو قادر به انجام امور شخصی نباشد، به طوري که با ایجاد تسهیلات، انطباق و تعدیل روش هاي آموزشی و پرورشی، ابزارها و تجهیزات ویژه، می تواند از امکانات آموزشی و پرورشی بهره مند شود .

ناتوانی هاي جسمانی می تواند به شکل فلج مغزي ، شکاف ستون فقرات ، آسیب هاي نخاعی و پلاسیدگی عضلانی دیده شود ، فلج مغزي شایع ترین نوع آسیب در این دانش آموزان می باشد.

فلج مغزي یک اصطلاح عام است که براي نامیدن مجموعه اي ازناهنجاري هاي گوناگون که بر توانایی حرکت، حفظ وضعیت و تعادل کودك تاثیر می گذارد، به کار می رود. یکی از عوامل ایجاد کننده فلج مغزي، ضربه مغزي است. ضربه مغزي توانایی مغز را براي کنترل عضلات تحت تاثیر قرار می دهد بطوریکه ناهنجاري هاي حرکتی را باعث می شود. این ضربه براساس محل و شدت خود می تواند آسیب هاي دیگري مانند تشنج، اختلال تکلم، اختلال یادگیري و کمبود شنیداري و دیداري را در کودك پدید آورد.
شیوع :
معلولین جسمی حرکتی از لحاظ فراوانی یکی از کوچک ترین و در عین حال متفاوت ترین گروه ها در میان کودکان استثنایی هستند. در بین معلولین جسمی – حرکتی شیوع فلج مغزي در حدود 4 تا 5 در 2 هزار تولد زنده است . این ارقام با توجه به متغیرهاي گوناگون متفاوت است . براي مثال برخی کودکان با شکل هاي شدیدي از فلج مغزي به دنیا می آیند و نمی توانند ادامه بدهند و شیوع تولدهاي زنده این کودکان را که می میرند در بر نمی گیرد . برخی از این کودکان نیز ممکن است چند ماه یا چند سال بعد از تولد تشخیص داده شوند .


سبب شناسی :
تصادفات ، حوادث ، مسمومیت ها ، بیماري هاي مزمن و عوارض ناشی از آنها ، عوامل ژنتیکی ، سوء تغذیه مادر، سن بالاي مادر ، دارو ، اشعه ، استعمال دخانیات و... می توانند سبب بروز نوعی نارسایی حرکتی در فرد شوند . فلج مغزي نیز علل گوناگونی دارد ، هر عاملی که بتواند ب